هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد

خودت را برای توجیه خسته نکن . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه

 آرزو داری زیرا گاهی آرزوی توکوچک

است و شایستگی تو بسیار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از لباس کهنه ات خجالت نکش

از افکار کهنه ات شرمنده باش . . .

(انیشتین)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

خدا مرحم تمام دردهاست.هر چه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشدخدا برای پر کردن ان بیشتر در وجودت جای میگیرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عشق زیباست ، اما وقتی بی وفائی را دیدی عشق را مجازات نکن . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

باقی در ادامه مطلب...