only-sms

به یاد داشته باشید!!

هیچگاه هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذارید،! مطمئن باشید هر جوابی بدهید ،یک روزی و یک جوری و یک جایی به شما باز می گردد...    

 

جواب سلام را با علیک بده ،

.
جواب تشکر را با تواضع،

.
جواب کینه را با گذشت،

.
جواب بی مهری را با محبت،

.
جواب ترس را با جرأت،

.
جواب دروغ را با راستی،

.
جواب دشمنی را با دوستی،

جواب زشتی را به زیبایی،

.


جواب توهم را به روشنی،

.


جواب خشم را به صبوری،

.


جواب سرد را به گرمی،

.


جواب نامردی را با مردانگی،

.


جواب همدلی را با رازداری،

.


جواب پشتکار را با تشویق،

.


جواب اعتماد را بی ریا،

.


جواب بی تفاوت را با التفات،

.


جواب یکرنگی را با اطمینان،

.


جواب مسئولیت را با وجدان،

.


جواب حسادت را با اغماض،

.


جواب خواهش را بی غرور،

.


جواب دورنگی را با خلوص،

.


جواب بی ادب را با سکوت،

.


جواب نگاه مهربان را با لبخند،

.


جواب لبخند را با خنده،

.


جواب دلمرده را با امید،

.


جواب منتظر را با نوید،

.


جواب گناه را با بخشش،